Select Language

Lugar ng Sasakyan at kasalukuyang presyo ay makukuha sa pamamagitan ng paglagay ng numero ng lisensiya sa ibaba:

Kabayaran para sa Impound (Pagkakumpiska) at Pag-iimbak
$110.50 para sa impound (pagkakumpiska) ay $13.00 kada 12 oras para sa pag-iimbak o kahit na anong parte. Hindi kasali ang bayad sa winching (paghatak gamit ang winch) at dolly kung kinakailangan.

Hinihinging Impormasyon upang Mapakawalan ang Sasakyan

Ang sasakyan ay maaaring pakawalan sa rehistradong may-ari o isang kamag-anak na may parehong apelyido. Dagdag pa sa pagbabayad ng mga bayarin, kakailanganin mo ang mga sumusunod upang makapakawalan ang iyong sasakyan:
Patunay ng pagmamay-ari
Kasalukuyang rehistrasyon, titulo o kasunduan ng lease (pag-upa)
Numero ng Plaka ng sasakyan o Vehicle Identification Number (Numero ng Pagkikilanlan Ng Sasakyan)
Balidong may Litratong Pagkakakilanlan (ID), tulad ng isang Linsensiya ng Drayber o isang Tarhetang Pagkikilanlan (ID)

Ang isang lisensiyadong drayber ay kinakailangan imaneho ang sasakyan mula sa lote. Kung hindi, maaari mong ayusin na ang sasakyan ay i-tow (hatakin) mula sa lote na may bayad.

Dagdag pa sa mga impound (pagkakumpiska) na mga bayarin, ang mga parking citations (mga tiket na iniisyu ng isang pulis) ay ibinibigay kung ang na-tow (hinatak) na sasakyan ay pinapakawalan. Hiwalay ang mga iyan at babayaran sa City of Seattle.

Pagpapahintulot sa ibang tao sa pagpalaya sa sasakyan

Ang isang tao na hindi ang rehistradong may-ari ay maaaring kumuha sa sasakyan, o magtanggal ng ari-arian mula sa sasakyan, kung mayroon silang pahayag mula sa rehistradong may-ari na nagsasama ng:

  • Pangalan ng pinapahintulutang tao
  • Isang madaling mabasa na kopya ng Tarhetang Pagkikilanlan (ID) o Lisensiya ng Drayber.
  • Numero ng Plaka ng sasakyan o Vehicle Identification Number (Numero ng Pagkikilanlan ng Sasakyan)
  • Gawa at taon ng sasakyan
I-fax ang awtorisasyon sa Aurora na lugar ng lote ng Kinumpiskang Mga Sasakyan sa 206-363-6290

Mga Uring Tinatanggap na Pambayad

Salapi
Debit na Kard
Visa
MasterCard
American Express
Discover

Mga Arkilahing Sasakyan
Upang mapakawalan ang isang inarkilahang sasakyan, ang isang tao ay kailangan magprisinta ng kasunduan ng pag-arkila at ang tumutugmang Tarhetang Pagkakakilanlan (ID) o Lisensiya ng Drayber na nasa kasunduan.

Mga Sasakyang on Hold (pansamantalang hinahawakan)

Kung ang isang sasakyan ay kasali sa isang krimen o pinanghahawakan para sa imbestigasyon, kailangan itong bigyan pahintulot ng Seattle Police Department.

Mga Lugar ng Loteng Pinag-iimbakan ng Sasakyang Nakumpiska:

3919 Pasadena Place NE Seattle, WA 98103
12220 Aurora Ave N Seattle, WA 98133
10140 W Marginal Place Tukwila, WA 98104

Get in touch